Για την καλύτερη περιήγησή σας στον ιστότοπο, αποδέχεστε την ενεργοποίηση των cookies στην συσκευή σας  σύμφωνα με την πολιτική μας περί προσωπικών δεδομένων.
Υπεύθυνος Δεδομένων Δανιάς Αθανάσιος

+30 693 2366309 Καθημερινά 24 ώρες το 24ωρο


Επαγγελματική Αστική
 
Ευθύνη Γιατρών

Η εταιρία GENERALI HELLAS έχει ανακοινώσει ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα, σταθμό, στο χώρο των ασφαλίσεων στη χώρα μας. Πρόκειται για την αστική ευθύνη γιατρών, ένα πρόγραμμα που προστατεύει τον επαγγελματικό κλάδο των ιατρών από ένα πλήθος δυσάρεστες καταστάσεις. Η φύση του ιατρικού επαγγέλματος κρύβει πολλές δυσκολίες και ένας γιατρός πρέπει να μπορεί να προστατευτεί για τον ίδιο και για την οικογένειά του. Παρακάτω παρουσιάζουμε αναλυτικά το ασφαλιστικό πρόγραμμα "Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Γιατρών" από τη GENERALI HELLAS.

 

Τι καλύπτει η Επαγγελματική Ευθύνη Ιατρού;

Καλύπτεται η αστική ευθύνη του ιατρού για σωματικές βλάβες ή θάνατο που θα προξενήσει σε τρίτους / ασθενείς του από πράξεις ή παραλείψεις του, συνεπεία ατυχήματος κατά τη διάρκεια της νόμιμης άσκησης των καθηκόντων του στα πλαίσια της ειδικότητάς του. Η Generali Hellas ΑΕΕ με την παρούσα κάλυψη υποχρεούται να καταβάλει στον Ασφαλισμένο τα
ποσά που αυτός καθίσταται υπόχρεος, ως αστικώς υπεύθυνος σύμφωνα με τον νόμο, να καταβάλει, ως αποζημίωση σε τρίτο για οποιαδήποτε γραπτή απαίτηση τρίτου, ως νόμιμη αποζημίωση για σωματική βλάβη, θάνατο ή/και υλική ζημιά (όπου αυτό καλύπτεται) συμπεριλαμβανομένης της ηθικής βλάβης / ψυχικής οδύνης, που προέρχονται από καλυπτόμενο συμβάν, συνέβησαν κατά τη διάρκεια του ασφαλιστηρίου και οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις του Ασφαλισμένου οι οποίες σχετίζονται άμεσα και αποκλειστικά με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας όπως αυτή ορίζεται από την ειδικότητά του.

Η Εταιρία θα αποζημιώνει τον Ασφαλισμένο και για τα χρηματικά ποσά που αυτός νόμιμα καλείται να καταβάλει ως αποζημίωση για απαιτήσεις οφειλόμενες σε:

 • Σωματικές βλάβες ή θάνατο που θα προξενήσει ο ιατρός κατά την παροχή πρώτων βοηθειών σε κατάσταση ανάγκης, πέραν της ειδικότητάς του (χωρίς επασφάλιστρο).
 • Χρήση μηχανημάτων ακτινών για διαγνωστικούς λόγους
 • Χρήση μηχανημάτων για διαθερμίες και ηλεκτροθεραπείες
 • Πραγματοποίηση μικρών χειρουργικών επεμβάσεων σε εξωτερικά ιατρεία, έστω και αν η επαγγελματική δραστηριότητα που δηλώθηκε και αναφέρεται στο Ασφαλιστήριο δεν προβλέπει την εκτέλεση χειρουργικών επεμβάσεων
 • Χρήση ιονίζουσας ακτινοβολίας
 • θεραπεία με ακτίνες (ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία η οποία πραγματοποιείται από γραμμικό επιταχυντή ή μηχάνημα κοβαλτίου και/ή σωματιδιακή ακτινοβολία) στο πλαίσιο της ειδικότητας του ιατρού Ακτινοθεραπευτή Ογκολόγου και ιατρού Ακτινοδιαγνώστη

Προαιρετική επέκταση κάλυψης


Σωματικές βλάβες ή / και υλικές ζημιές συνεπεία ατυχήματος που πιθανώς προξενηθεί σε τρίτους, με υπαιτιότητα τ ου Ασφαλισμένου, α πό τ ην κ ατοχή, χ ρήση κ αι ε ν γ ένει λ ειτουργία των χώρων και εγκαταστάσεων του ιατρείου του, μέχρι του ποσού € 25.000 ανά περιστατικό και συνολικά κατ’ έτος με απαλλαγή € 150 σε κάθε υλική ζημιά. Η παρούσα επέκταση θα παρέχεται με ολικό επασφάλιστρο € 65,00.

Γεωγραφικά όρια


Το συμβόλαιο ισχύει μόνο εντός της ελληνικής επικράτειας και δεν καλύπτει βλάβες ή ζημιές που θα προξενήσει ο ασφαλισμένος από την άσκηση του επαγγέλματός του εκτός αυτής.


Ποιες ειδικότητες μπορούν να καλυφθούν με το πρόγραμμα Επαγγελματικής Ευθύνης Ιατρών;

 • Αγγεοχειρουργική
 • Αιματολογία
 • Ακτινοδιαγνωστική
 • Ακτινοθεραπευτική – Ογκολογία
 • Αλλεργιολογία
 • Αναισθησιολογία
 • Γαστρεντερολογία
 • Γενική Ιατρική
 • Δερματολογία – Αφροδισιολογία
 • Ενδοκρινολογία
 • Ιατρική της Εργασίας
 • Καρδιολογία
 • Κοινωνική Ιατρική
 • Κυτταρολογία
 • Μαιευτική Γυναικολογία
 • Ιατρική Βιοπαθολογία (Μικροβιολογία)
 • Νευρολογία
 • Νεφρολογία
 • Νευροχειρουργική
 • Ορθοπεδική
 • Ουρολογία
 • Οφθαλμολογία
 • Παθολογία
 • Παθολογική Ανατομική
 • Παιδιατρική
 • Παιδοψυχιατρική
 • Πυρηνική Ιατρική
 • Ρευματολογία
 • Πνευμονολογία – Φυματιολογία
 • Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση
 • Χειρουργική
 • Χειρουργική Θώρακος
 • Χειρουργική Παίδων
 • Ψυχιατρική
 • Ωτορινολαρυγγολογία

Δεν καλύπτονται

 • Ιατροδικαστές
 • Πλαστικοί χειρουργοί

 

Καθορισμός περιόδου αναγγελίας απαιτήσεων


Η εταιρία ευθύνεται για αποζημίωση ζημιών οι οποίες οφείλονται σε συμβάντα που συνέβησαν κατά την διάρκεια ισχύος του παρόντος συμβολαίου και για τα οποία συμβάντα ηγέρθη απαίτηση αποζημίωσης από τον ασφαλισμένο κατά την διάρκεια ισχύος του παρόντος συμβολαίου - “Claims made” χωρίς αναδρομική ισχύ, με περίοδο «αργοπορημένης δήλωσης αξίωσης προς αποζημίωση» 12 μηνών από της λήξεως της ασφάλισης. Σε περίπτωση που ο ιατρός επιλέξει περίοδο αργοπορημένης δήλωσης αξίωσης προς αποζημίωση 24 μήνες από της λήξεως της ασφάλισης τα πιο κάτω ασφάλιστρα προσαυξάνονται κατά 20%.


Ασφαλισμένος / Συμβαλλόμενος

Ο ίδιος ο ιατρός. Δεν μπορεί να εμφανιστεί ως Συμβαλλόμενος Εταιρία οποιαδήποτε νομικής μορφής.


Προϋποθέσεις κάλυψης

Για να εκδοθεί ασφαλιστήριο συμβόλαιο επαγγελματικής αστικής ευθύνης ιατρού πρέπει:

 • Ο Ασφαλισμένος υποχρεούται κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας όπως ορίζεται στο Ασφαλιστήριο να επιδεικνύει επιμέλεια/ μέριμνα ενός μέσου συνετού ιατρού σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και τέχνης και πρότυπα αυτής και τους κανόνες και κανονισμούς των οικείων τοπικών επαγγελματικών φορέων/ συνδέσμων/ συλλόγων.
 • Ο ιατρός να είναι κάτοχος των πτυχίων και αδειών που απαιτούνται από την ελληνική νομοθεσία για να ασκεί το επάγγελμά του.
 • Να υποβληθεί αίτηση ασφάλισης, πλήρως συμπληρωμένη, σφραγισμένη & υπογεγραμμένη από τον ιατρό και να γίνει αποδεκτή από την εταιρία.
 • Ρητή αναφορά της αναγνωρισμένης από τον Ιατρικό Σύλλογο, ειδικότητας του ιατρού.


Βασικές εξαιρέσεις του συμβολαίου Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Ιατρών

Εξαιρούνται από την ασφαλιστική κάλυψη απαιτήσεις/ αξιώσεις :

 • που εγείρονται από τον ίδιο τον Ασφαλισμένο,
 • από βλάβη αισθητικής φύσης
 • για γενετικές βλάβες/ μεταλλάξεις οφειλόμενες σε ακτινοβολίες
 • από μετάδοση μολυσματικών νόσων και ιών, AIDS, ανθρώπινους ιστούς, παράγωγα αίματος, μετάδοση του ιού HIV και των συνεπειών του
 • που οφείλονται σε μη νόμιμες ή μη εγκεκριμένες από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο επεμβάσεις - μεθόδους καθώς και σε συνταγογράφηση, παροχή, προώθηση, σύσταση και χρήση φαρμάκων, σκευασμάτων κλπ συναφών μη εγκεκριμένων από τον Ε.Ο.Φ.
 • για ευθύνη που απορρέει από την χρήση, κατοχή και λειτουργία του επαγγελματικού χώρου που ασκεί την επαγγελματική του δραστηριότητα ο Ασφαλισμένος(γενική αστική ευθύνη χώρου)
 • που απορρέουν από συμβάσεις ή άλλες ειδικές συμφωνίες που υπερβαίνουν το σκοπό της ιατρικής ευθύνης Liability Insurance – Προγράμματα Αστικής Ευθύνης - 110 - Ενότητα 8
 • από ποινική ή και πειθαρχική ευθύνη κάθε φύσης
 • για ευθύνη του Ασφαλισμένου που απορρέει από την ιδιότητά του ως ερευνητή ή/και χορηγό κλινικών μελετών.
 • που οφείλονται σε ή προκύπτουν από τη μη τήρηση και συμμόρφωση με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και τέχνης και πρότυπα αυτής
 • Ευθύνη του Νοσοκομείου/ Κλινικής/ Διαγνωστικού Κέντρου που απορρέει από:
 1. την παροχή Ιατρικής αγωγής/ περίθαλψης και νοσηλείας σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς ασθενείς, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης που απορρέει από τις πράξεις / παραλείψεις ενός εκάστου εκ των ιατρών και του νοσηλευτικού και λοιπού μη νοσηλευτικού προσωπικού που απασχολούνται από το ή στο Νοσοκομείο την Κλινική ή το Διαγνωστικό Κέντρο και
 2. τη χρήση, κατοχή και λειτουργία κυρίως ιατρικών (π.χ. εργαστηρίων, χειρουργείων, θαλάμων νοσηλείας κ.λπ.) ή / και συμπληρωματικών (π.χ. βοηθητικοί χώροι, περίπτερα, καφετέριες κ.λπ.) χώρων και εγκαταστάσεων.

* Σημείωση: Με την κάλυψη της Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης του Ιατρού ΔΕΝ καλύπτεται σε καμία περίπτωση η Ποινική ή η Πειθαρχική Ευθύνη του Ιατρού.


Αίτηση Ασφάλισης


Η συμπλήρωση της έντυπης “Αίτησης Ασφάλισης” είναι αναγκαία προϋπόθεση. Παρέχει όλα τα στοιχεία που χρειάζονται ώστε να μπορέσει η Generali να αποφασίσει για την ανάληψη κινδύνου και να ορίσει το ποσό των ασφαλίστρων και τους όρους του ασφαλιστηρίου και να προχωρήσει στην άμεση έκδοσή του. Επίσης αποτελεί την βάση και αναπόσπαστο μέρος του ασφαλιστηρίου που συνάπτεται μεταξύ του Ασφαλισμένου και της Generali. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στα παρακάτω σημεία κατά την συμπλήρωση της αίτησης
ασφάλισης:

 • Ονοματεπώνυμο του πελάτη με πλήρη στοιχεία (ΑΦΜ, ΔOY κ.λπ.)
 • Η αίτηση ασφάλισης πρέπει να είναι ευανάγνωστη ώστε να αποφευχθούν αμφισβητήσεις σε περίπτωση ζημιάς.
 • Όλα τα ερωτηματολόγια πρέπει να συμπληρωθούν με ειλικρίνεια και καλή πίστη. Οποιαδήποτε διαστρέβλωση ή απόκρυψη στοιχείων καθιστά το ασφαλιστήριο άκυρο.
 • Την αίτηση ασφάλισης πρέπει να υπογράψει ο ίδιος ο Ασφαλισμένος. Σε περίπτωση που λείπουν κάποια στοιχεία, ο underwriter πρέπει να τα ζητήσει από τον ασφαλιστή /
 • ασφαλισμένο. Σε αντίθετη περίπτωση η διαδικασία του underwriting δεν θα συνεχιστεί για την ολοκλήρωση σύναψης της ασφάλισης.


Κατηγορίες Ασφαλίστρων
Τα ασφάλιστρα υπολογίζονται σύμφωνα με τις ακόλουθες κατηγορίες ανά ειδικότητα

 • Κατηγορία 1η: Αναισθησιολογία, Μαιευτική Γυναικολογία
 • Κατηγορία 2η: Αγγειοχειρουργική, Ακτινοδιαγνωστική, Ακτινοθεραπευτική – Ογκολογία, Ουρολογία, Γαστρεντερολογία, Δερματολογία – Αφροδισιολογία, Νευροχειρουργική, Ορθοπεδική, Οφθαλμολογία, Χειρουργική, Χειρουργική Θώρακος, Χειρουργική Παίδων, Ωτορινολαρυγγολογία
 • Kατηγορία 3η: Αιματολογία, Αλλεργιολογία, Γενική Ιατρική, Ενδοκρινολογία, Ιατρική της Εργασίας, Καρδιολογία, Κοινωνική Ιατρική, Κυτταρολογία, Ιατρική Βιοπαθολογία (Μικροβιολογία), Νευρολογία, Νεφρολογία, Παθολογία, Παθολογική Ανατομική, Παιδιατρική, Παιδοψυχιατρική, Πυρηνική Ιατρική, Ρευματολογία, Πνευμονολογία – Φυματιολογία, Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση, Ψυχιατρική. Στη συγκεκριμένη κατηγορία εντάσσονται και οι Αγροτικοί Ιατροί χωρίς ειδικότητα.
 • Κατηγορία 4η: Οδοντίατροι

 

Σχετικά με τις τιμές

 

Οι τιμές διαμορφώνονται ανάλογα με το ασφαλισμένο κεφάλαιο κάλυψης που επιθυμείτε. Για το ακριβές κόστος επικοινωνήστε μαζί μας.

 

 Επεξηγήσεις – Σημειώσεις – Εκπτώσεις - Επιβαρύνσεις

 

 • Τα ανωτέρω ασφάλιστρα περιλαμβάνουν 15% δικαίωμα συμβολαίου και 10% φόρο ασφαλίστρων.
 • Τα παραπάνω ασφάλιστρα για την κάλυψη ακτινοθεραπευτών και οφθαλμιάτρων που χρησιμοποιούν συσκευές laser, επιβαρύνονται κατά 35%.

Δίδεται έκπτωση 40% στα παραπάνω ασφάλιστρα εκάστης κατηγορίας για την ασφάλιση ειδικευόμενων ιατρών.

 • Δίδεται έκπτωση 25% στα παραπάνω ασφάλιστρα, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος εκτελεί τα καθήκοντά του με πλήρες ωράριο σε κρατικό νοσοκομείο, και δεν ασκεί το επάγγελμα του ατομικά. (Περιορισμός δραστηριότητας).
 • Τα ως άνω όρια ευθύνης παρέχονται κατά περιστατικό και συνολικά κατ’ έτος.
 • Στην περίπτωση κατά την οποία επιθυμείτε:
 1. σαν ετήσιο όριο ευθύνης το διπλό όριο ανά περιστατικό, τότε τα ανωτέρω ασφάλιστρα προσαυξάνονται κατά 15% (π.χ. €30.000 κατά περιστατικό και € 60.000 ανώτατο ετήσιο όριο ευθύνης) και
 2. σαν ετήσιο όριο ευθύνης το τριπλό όριο ανά περιστατικό, τότε τα ανωτέρω ασφάλιστρα προσαυξάνονται κατά 25%. (π.χ. €30.000 κατά περιστατικό και € 90.000 ανώτατο ετήσιο όριο ευθύνης)